BCMS - hemsida för konstnärer / kulturproducenter

Licens 2018-1

Slutanvändarens licensavtal för b*cms abonnemang
Version 2018-1 (2018-08-14)

Det här är en slutanvändarlicens ("Licensen") mellan dig ("Licenstagaren") och Firma Jon Brunberg ("Licensgivaren"). Licensen reglerar hur du får använda den mjukvara som utgör b*cms webbsystem ("Tjänsten").

Tjänsten är licensierad och inte såld till dig och får endast användas under villkoren för denna licens. Genom att använda Tjänsten accepterar Du att följa reglerna för denna Licens. Om du inte accepterar villkoren i Licensen så dår du inte använda Tjänsten och ombedes kontakta Licensgivaren.

Storleken på avgiften för Licensen samt övriga köpevillkor specificeras i dokumentet "Betalningsvillkor".


1. Licenstagarens (dina) rättigheter och skyldigheter

a) Licensen ger dig rätt att använda Tjänsten, installerad på en webbserver eller annan dator som Licensgivaren förfogar över.
b) Licensen är icke-exklusiv. Du får inte överlåta Licensen till någon annan.
c) Licensen börjar gälla från det datum då du börjar använda Tjänsten.
d) Om du inte betalar hela abonnemangsuppgiften inom den tidsrymd som specificeras i Betalningsvillkoren så har Licensgivaren rätt att säga upp Licensen med omedelbar verkan.
e) Du får inte kopiera den mjukvara som används av Tjänsten, eller delar av den, ens för eget bruk.
f) Licensen är begränsad till Licensgivarens immaterialrättsliga egendom. Detta licensavtal begränsar inte på något sätt dina immateriella rättigheter (såsom upphovsrätten) till data (såsom till exempel text, bilder, media eller i annan form) som du laddar upp till och publicerar genom Tjänsten.
g) Du godkänner att Licensgivaren får installera uppdateringar som Licensgivaren bedömer som rimliga och/eller nödvändiga. Licensen är giltig för alla eventuella uppgraderingar utom de som distribueras med separat licensavtal.

 

2. Rättighetsbegränsningar och restriktioner

a) Tjänsten är licensierad och inte såld till dig och får endast användas under villkoren för denna licens. Du bekräftar att Licensgivaren har äganderätten till Tjänsten. Licensgivaren förbehåller sig samtliga rättigheter till Tjänsten, samt all upphovsrätt och övriga immaterialrättsliga rättigheter som är knuten till den.
b) Du får du inte dekompilera, disassemblera, eller "reverse engineera" programvaran på något som helst sätt. Du får inte förändra, modifiera, förbättra eller skapa ett avlett verk till Tjänsten eller någon del av den. Du får inte ta bort, ändra eller dölja produktkännetecken eller copyright-meddelanden från Tjänsten.
c) Du får inte anpassa, sälja, vidarelicensiera, hyra ut, leasa, låna ut eller på annat sätt distribuera Tjänsten eller rätten att använda Tjänsten. Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter under denna Licens till någon annan part utan Licensgivarens skriftliga godkännande i förväg.
d) Du förbinder dig att inte ladda upp och publicera upphovsrättsskyddat material genom Tjänsten som du själv inte äger upphovsrätten till och inte har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att publicera.

 

3. Begränsad garanti.

a) Licensgivaren garanterar att Tjänsten kommer att fungera i huvudsak enligt den medföljande dokumentationen under ett år från erhållandet av denna Licens.
b) Denna begränsade garanti är den enda garanti som lämnas av Licensgivaren. Licensgivaren frånsäger sig uttryckligen alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, överenskommelser och villkor. Ingen skriftlig eller muntlig information eller råd lämnat av Licensgivaren skall utgöra en garanti.
c) Licensgivaren lämnar dessutom ingen garanti att Du kan använda Tjänsten utan avbrott eller felfritt eller att fel och brister i Tjänsten kan eller kommer att rättas till.
d) Den enda gottgörelse eller ersättning som Licenstagaren kan få vid brott mot denna begränsade garanti är att abonnemangsavgiften återbetalas.

 

4. Ansvarsfriskrivning och begränsning av sanktioner och skadestånd.

a) Ansvarsfriskrivning. Licensgivaren skall inte under några omständigheter eller av några skäl vara ansvarig gentemot Licenstagaren för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador (inklusive utan begränsningar, skadestånd för förlust av affärsvinst, stillestånd, förlust av affärsinformation och liknande) eller direkt förlust av affärer, affärsvinst eller avkastning, vare sig förutsebar eller oförutsebar, till följd av användningen eller den uteblivna användningen av Tjänsten eller tillhörande skriftligt material, oavsett grunden för anspråken (vare sig på grund av avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndsgrund eller till följd av lag eller förordning eller på annat sätt oavsett hur) och oavsett om Licensgivaren eller dess Licensgivare eller en företrädare eller ombud för Licensgivaren informerats om risken eller möjligheten för sådana skador.
b) Begränsning. Licensgivarens totala ansvar gentemot Licenstagaren. För skador av slag som inte exkluderats genom punkt 4a ovan oavsett hur det uppstått (genom avtal, vårdslöshet, utomobligatoriskt ansvar, lag eller förordning eller på vad annat sätt det än vara må) är begränsat till det belopp som betalts för Tjänsten som orsakade skadan. Parterna är överens om att denna begränsning av sanktioner och skadestånd skall tillämpas självständigt av, och överleva en garantigottgörelses otillräcklighet att uppfylla sitt syfte. Denna begränsning skall inte tillämpas vid dödsfall eller personskada som orsakats av Licensgivarens vårdslöshet i den omfattning tillämplig lag kräver sådant ansvar. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter borttagande eller begränsningar av indirekta eller följdskador är det möjligt att inskränkningarna enligt denna punkt 4 inte gäller Licenstagaren. Inget i denna Licens påverkar eller förtar de lagenliga rättigheterna en konsument har som förvärvar Tjänsten, annat än i affärssammanhang.
c) Ansvarsbegränsningen i punkt 4 är ett bärande villkor i detta licensavtal. Du samtycker till att de förbehåll i licensen som begränsar Firma Jon Brunbergs ansvar är bärande i detta licensavtal.

 

5. Uppsägning

a) Om Du bryter mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftligt meddelande om detta från Licensgivaren, äger Licensgivaren rätt att skriftligen säga upp Licensen varvid Licensen och samtliga Licenstagarens rättigheter omedelbart upphör.
b) Du äger rätt att säga upp Licensen när som helst genom att tillställa Licensgivaren en skriftlig uppsägning.
c) Punkt 2 till och med 7 skall äga fortsatt giltighet även efter Licensens uppsägning eller upphävning.

 

6. Allmänna avtalsvillkor

a) Svensk lag skall gälla för Licensen. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om avtal och internationella köp av varor (1980), med gällande ändringar, uttryckligen undantas från all tillämplighet avseende detta avtal och häri upptagna licensrättigheter.
b) Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Licenstagaren och Licensgivaren rörande Tjänsten som upplåtits under dessa villkor och ersätter samtliga tidigare eventuella överenskommelser härom.
c) Alla tillägg till eller ändringar av detta licensavtal skall godkännas skriftligen av Firma Jon Brunberg. Bristande eller senfärdigt utövande av någon av parternas rättigheter ska inte påverka avtalets giltighet. Om det uppstår en konflikt mellan detta avtal och relevanta köpavtal ska villkoren i detta licensavtal äga företräde.
d) Du förklarar och medger att Du inte har förlitat sig på någon uppgift från Licensgivaren, vilket inte förtar Licensgivarens ansvar för uppgifter som lämnats bedrägligen.
e) För det fall någon del av detta avtal skulle av en behörig domstol finnas vara i strid med gällande lag, skall dock denna del ändock äga tillämpning i den maximala omfattning som lagen medger samt skall övriga delar av avtalet fortsatt vara gällande och bindande.


Kontaktinformation:

Jon Brunberg
Gröndalsvägen 140
117 68 Stockholm

070-314 36 92
jon@b-cms.com